Årsmöte

All Rights Reserved © SFRU

        Svensk Förening för Röntgen Undersköterskor

SFRU
Protokoll  SFRU´S Årsmöte 170912 i Linköping


§ 1 Årsmötets öppnandes av ordförande Pia Wagesjö som hälsade alla Välkomna.


§ 2 Röstlängd – 10 medlemmar var närvarande.


§ 3 Harrieth Andersson valdes till mötesordförande.


§ 4 Anna-Karin Hägglund valdes till sekreterare för mötet.


§ 5 Pia Wagesjö, Harrieth Andersson och Anna-Karin Hägglund valdes till    justeringsmän tillika rösträknare.


§ 6 Mötet var utlyst i tid på SFRU´s hemsida och röntgenveckans hemsida.


§ 7 Dagordningen godkändes.


§ 8 Pia Wagesjö läste verksamhetsberättelsen.


§ 9 Harrieth Andersson läste upp revisionsberättelsen/kassörsberättelsen.


§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


§ 11 Medlemsavgiften 2017-2018 är 100 kr .


§ 12 Sanne Johansson valdes till suppleant i styrelsen 2 år.


§ 13 Ingvar Stentoft valdes till revisor på 1 år.


§ 14 Ingen valberedning - vakant


§ 15 Föredragning av verksamhetsplan 2017-2018 där en viktig punkt värva nya medlemmar


§ 16 Rapporter :                                                                                   - Hålla hemsidan aktuell                                                                        - Inga utbildningsdagar har det blivit 2017- för få Intresserade.

- Stipendiat Rakel Bäckström åkte till ECR i Wien och en berättelse finns att läsa på hemsidan.

                                     

§ 17 Stipendiet går 2017 till Ann-Karin Hägglund för att användas till 

                    deltagande på röntgenveckan.§ 18 Röntgenveckan 2018 är i Örebro 18-21 september en vecka senare än vanligt.

                   

§ 19 Kommande föreläsningsdagar : Ska planeras för kurs i Gävle.


§ 20 Inga övriga frågor.


§ 21 Mötets avslutades med ett tack för visat intresse.


______________________________           _______________________________

Harrieth Andersson mötesordförande/           

Anna-Karin Hägglund mötessekreterare/

Pia Wagesjö, Orförande,/justerareSFRU´S Årsmöte 2013 Uppsala1.  Årsmötets öppnande :

Ordförande Margaretha Söderholm öppnade mötet samt hälsade alla varmt välkomna.


2. Justering av röstlängd:

Samtliga närvarande röstberättigade..


3.  Val av ordförande för mötet:

Mötet beslutade att Vice Ordförande Eva Jönsson fick föra dagens möte.


4. Val av mötessekreterare:

Mötet beslutade att Margaretha Söderholm övertog sekreterarrollen för mötet.


5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet:

Mötet beslutade att välja Annika Greek SÖS samt Maria Edlund SÖS som justeringsmän tillika rösträknare.


6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst:

Eva Jönsson redogjorde att mötes tid och plats annonserats dels på vår hemsida samt på röntgenveckans hemsida.     

Mötet ansåg att det varit helt korrekt.


7. Godkännande av dagordning:

Mötet godkände dagordningen.


8. Föredragning av verksamhetsberättelse:

Eva läste upp det gångna årets verksamhetsberättelse( bifogas protokoll )

Mötet godkände verksamhetsberättelsen samt lade den till handlingarna.


9. Föredragning av revisorberättelse/kassörsberättelse.  Föreningen har en bra ekonomi mycket på grund av våra egna föreläsningsdagar:

Mötet godkände rapporterna som lades till handlingarna. (bilaga till protokoll)


10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.


11. Fastställande av medlemsavgift 2013 - 2014:

Mötet beslutade att hålla kvar avgiften 100:- kronor per år.


12. Val av ordinarie styrelseledamöter:

Till Ordförande med en mandattid på tre år valdes Pia Wagesjö, SU/Sahlgrenska

Till ledamot med en mandattid på två år valdes Annika Greek, SÖS


13. Val av revisor:

Mötet valde Ingvar Stentoft till revisor med en mandattid på ett år.


14. Val av valberedning:

Till valberedningen, med mandattid av ett år, valdes Maine Eriksson, SÖS samt  Maria Edlund, SÖS. Sammankallande Maine Eriksson.


15. Föredragning av verksamhetsplan 2012 - 2013:

Mötet beslutade att godkänna den och att styrelsen kan arbeta efter den kommande år. (Bifogas protokoll)


16-  Rapporter:

-  Asta rapporterade angående hemsidan.

-  Marie rapporterade om arbetet med de kommande föreläsningsdagarna i Gävle15 – 16 maj. Program klart samt lokal. MR-hjärta. DT-Colon kontra vanligt Colon fördelar nackdelar med de olika metoderna. Gävleläkare föreläser, stort intresse från läkarkåren att delta och få möjligheten att hålla i olika föreläsningar. Bådar gott för kommande utbildningsdagar.

- Pia arbetar med de kommande föreläsningarna i Göteborg. Båda tillfällena kommer under 2014.

- Inkommit skrivelse från SFUF´s styrelse om önskat samarbete. Vi kanske kan ta deras hjälp vid föreläsningar. Pia kollar vidare med hur det kan tänkas att träffas och se vad vi kan göra för varandra.


17. Stipendium: Eva rapporterade att tyvärr är det inte inkommit några sökande.


18. Röntgenveckan 2014 Karlstad:

Röntgenveckans planering är i startgroparna. Eva och Maggan har varit i kontakt med dem de hade upptäckt redan under denna vecka att programmet borde inte vara så temastyrt för vissa grupper hamnar utanför. Ett mer breddat program som var under tidigare år eftersträvas därför. Vi önskar dem lycka till med arbetet.


19. Övriga frågor:

Avtackning av Ordförande samt Vice ordförande som varit med sedan föreningen startat. Avtackades med ett presentkort som kan användas senare till lite av varje. Eva och Maggan tackade för åren som de hade haft förmånen att få lära känna så många trevliga röntgenkolleger. Visst var det jobbigt när föreningen var ny och allt skulle göras från grunden mötesrutiner, stadgar, budget, hemsida, röntgenveckor och mycket, mycket mer men skoj har det varit. Nu känns det att styrelsen har stadga och de kommer att klara uppgiften med bravur även utan oss. Lycka till allesammans.


20. Mötets avslutning:

Eva avslutade mötet samt tackade för visat intresse samt en önskan att vi ska bli många fler i föreningen under kommande år.


Vid pennan


Margareta Söderholm/ mötessekreterare


Eva Jönsson /Mötes ordförande


Annica Greek Maria Edlund/ protokolljusterare


FÖLJ OSS GÄRNA: