Stadgar


§ 1

Föreningen SFRU har till syfte för alla röntgenundersköterskor i Sverige att utveckla ett bra samarbete, utbyta erfarenheter och att arrangera kursdagar med syfte att öka kunskaper inom angelägna områden.

 

§ 2

Medlem kan den bli som är utbildad undersköterska samt den som har motsvarande arbetsuppgifter och som erlägger årsavgiften. Årsavgift för kommande kalenderår fastställs vid föreningens årsmöte.

Vid inträde under andra halvåret kan styrelsen medge sänkt avgift.

Medlem som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än två år kan uteslutas genom styrelsebeslut.

 

§ 3

Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande organ.

Föreningen skall årligen hålla ordinarie årsmöte under röntgenveckan. Årsmötet skall vid de år då Nordisk Kongress infaller hållas i samband med föreläsningar på hösten, hållna av Föreningen.

Årsmötets befogenheter kan även utövas vid särskilt medlemsmöte. Till sådant kallas när styrelsen så bestämmer eller när minst ¾ av medlemmar skriftligen så begär. Föreningens revisorer kan alltid påkalla särskilt medlemsmöte. Styrelsen ska utlysa medlemsmöte till en tidpunkt högst sex veckor efter det begäran inkommit.

Kallelse till årsmöte (respektive särskilt medlemsmöte) ska utsändas senast två veckor före mötesdagen. Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet, och liksom övriga årsmöteshandlingar utsändas minst två veckor före mötesdagen.

 

§ 4

Vid årsmötet skall, utom övriga ärenden, behandlas:

1. Styrelsens och kassörens verksamhetsberättelse för föregående år.

2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

3. Eventuella motioner.

4. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter.

5. Val av revisorer.

6. Val av valberedning.

 

§ 5

Personval sker med slutna sedlar om någon så begär. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

Övriga omröstningar sker öppet. Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordföranden.

 

§ 6

Styrelsen handhar föreningens verksamhet på grundval av dessa stadgar, årsmötets beslut och kontakter med medlemmarna. Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst tre övriga ledamöter.

 

§ 7

Minst en revisor och ev. en revisorsuppleant väljs av årsmötet.

Till föreningens årsmöte skall revisorerna avge utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

 

§ 8

Föreningen har hemsidan: http://www.sfru.se/

 

§ 9

Styrelsen får använda medlemsavgiften för resekostnader och ev. logi vid styrelsemöte och årsmöte samt arvodene.

 

§ 10

Medlem som driver verksamhet som strider mot föreningens syfte kan uteslutas genom beslut på årsmöte eller särskilt medlemsmöte med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Ett sådant ärende ska utlysas i möteskallelsen.

 

§ 11

Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut på årsmöte till vilket frågan har utlysts i möteskallelsen och med minst två tredjedels majoritet.

 

§ 12

Beslut om upplösning av föreningen skall ske på samma sätt som vid stadgeändring.

Vid beslut om upplösning av föreningen skall tillses att dess tillgångar tillfaller verksamhet vars syfte är föreningen närliggande.

 

§ 13

Föreningen utser bland styrelseledamöter de personer som får teckna föreningens firma. Firmatecknare är giltig endast när firman tecknats av två i föreningen varav en är ledamot av föreningens styrelse.

All Rights Reserved © SFRU